REGULAMIN

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.nicotiana.pl (dalej "Sklep"). Właścicielem Sklepu jest:
  NICOTIANA Bartosz Kasperczyk
  ul. E. Stein 13
  42-700 Lubliniec

  NIP: 575-119-41-02
  REGON: 150130249
  e-mail: info@nicotiana.pl
  tel.: 602 587 295 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora klienta)

  zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Lubliniec pod numerem 2138

  konto: ING Bank Śląski 40105011551000002216005294

  Adres do korespondencji:
  NICOTIANA Bartosz Kasperczyk
  ul. E. Stein 13
  42-700 Lubliniec
 2. Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny Sklepu, działającego pod adresem: www.nicotiana.pl (http://www.nicotiana.pl/)
 3. Wyłączne prawo do prowadzenia Sklepu ma NICOTIANA Bartosz Kasperczyk, zwana w niniejszym regulaminie "Sprzedawcą".
 4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że kontakt z obsługą sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00 pod numerem telefonu 602 587 295 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora klienta), pod adresem e-mail: info@nicotiana.pl, jak również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu w zakładce "Kontakt".
 6. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet oraz telefonicznie.
 7. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji produktów nie oddają jej rzeczywistej wielkości - mają jedynie charakter informacyjny.
 8. W przypadku chęci grawerowania przez klienta słów obraźliwych, szowinistycznych lub treści niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy grawerowania ich na produkcie.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Składanie zamówień na towary oferowane w Sklepie możliwe jest poprzez:
  • wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu,
  • e-mailem na adres: info@nicotiana.pl,
  • telefonicznie: 602 587 295 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora klienta).
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych.
 4. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 5. Informacje podane przez klienta podczas rejestracji albo przy zakupach przez telefon lub adres e-mail, powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.
 6. Dane Klientów serwisu internetowego będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży. Nie będą one udostępniane żadnym firmom ani osobom trzecim. Będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych", DU nr 133 poz. 883.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 18 oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 2. Dokonując zakupów przez Internet, klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu, poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, wskazanie sposobu płatności i dostawy, danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (jeśli klient żąda wystawienia takiej faktury) oraz ewentualnych uwag do złożonego zamówienia, zamówionego graweru lub adresu dostawy.
 3. Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli klient żądał wystawienia takiej faktury.
 4. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez klienta opcji "Złóż zamówienie". Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Na adres e-mail wskazany przez klienta podczas rejestracji wysyłana jest wiadomość, potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji, a w następnie informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia.
 5. Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail, klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest:
  • płatność przelewem lub przekazem pocztowym - po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  • za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy (gotówką lub kartą płatniczą). W wybranych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
 7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Sklepie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu dostawy poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

PARAGONY I FAKTURY

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu.
 2. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do klienta.
 2. Realizacja zamówienia następuje po uprzednim jego opłaceniu, z zastrzeżeniem zamówień, gdy płatność następuje przy odbiorze.
 3. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w ciągu 14 dni od daty jego złożenia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sklepem a Kupującym.
 5. Sklep realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Dostawa zamówionego w Sklepie towaru odbywa się przesyłką kurierską lub przesyłką priorytetową poleconą Pocztą Polską lub w drodze odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
 7. Koszty dostarczenia zamówionego towaru związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Transportu dostępnym w nicotiana.pl w zakładce "Wysyłka".
 8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbiór osobisty jest możliwy po mailowym potwierdzeniu przez Sklep skompletowania zamówienia. Towar można odebrać w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy:
  NICOTIANA Bartosz Kasperczyk
  ul. E. Stein 13
  42-700 Lubliniec
  po okazaniu wydruku zamówienia lub ważnego dowodu tożsamości.
 9. Odbiór osobisty towaru jest możliwy w terminie 7 dni od dnia otrzymania mailowego potwierdzenia przez Sklep skompletowania zamówienia.

REKLAMACJE

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej "Kodeks cywilny") za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym postanowieniami Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy przesłać na adres:
  NICOTIANA Bartosz Kasperczyk
  ul. E. Stein 13
  42-700 Lubliniec
  lub złożyć osobiście w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
 4. Składając reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem niezgodności towaru z umową.
 5. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedawcy, jeśli reklamacja została uznana za zasadną.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w fizyczne posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towaru..
 2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez konsumenta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go na adres:
  NICOTIANA Bartosz Kasperczyk
  ul. E. Stein 13
  42-700 Lubliniec
  lub za pomocą e-maila na adres poczty elektronicznej: info@nicotiana.pl.
  Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. Przykładowy, nieobowiązkowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach sprzedaży towarów wytworzonych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie konsumenta lub na życzenie konsumenta zmodyfikowanego (m.in. wygrawerowanego zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Klienta).
 5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.
 6. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towaru objętego umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres:
  NICOTIANA Bartosz Kasperczyk
  ul. E. Stein 13
  42-700 Lubliniec.
  Powyższy termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem wskazanego terminu.
 7. W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do konsumenta, z zastrzeżeniem, iż jeżeli konsument wybrał inny niż zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Sklep dokonuje zwrotu płatności na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta.
 9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przed konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.
 11. Bezpośrednie koszty odesłania towaru ponosi konsument.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych" (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Dane osobowe klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.
 4. Przy składaniu zamówienia oraz rejestracji w Sklepie klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez klienta zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych w Sklepie oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Zgodne z ustawą wskazaną w pkt. 2 powyżej, klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.
 7. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.nicotiana.pl. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Spory pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

email:
hasło:

Zapomniałem hasła

Twój koszyk jest pusty
 
Pobierz:
 

 

  

© 2006     wykonanie: Pixelirium.pl
nicotiana.pl - popielniczki, parker, victorinox, zapalniczki benzynowe, grawerowanie, grawer, zapalniczki gazowe i produkty z drewna